Zending

Op deze pagina vindt u informatie over onze kerk en wat wij geloven

Meditatie

Ik ben de Eerste en de Laatste; en Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen
Openb.1: 17, 18a 
 
Laat de christenlezer deze ene waarheid ten volle geloven, dag Jezus weer levend is geworden. Hij zal er voor zijn ziel een voortreffelijker bevestiging aan ontlenen van de waarheid van Gods karakter en van Zijn Woord en van de volmaaktheid en algenoegzaamheid van Christus’ werk dan aan alle overige waarheden.
Leeft Jezus aan de rechterhand van God? Dan is de schuld betaald en aan de gerechtigheid voldaan. Leeft Jezus aan de rechterhand van God? Dan heeft de Vader een welbehagen in het werk van Zijn Zoon en dan zal Hij zwijgen in Zijn liefde en Zich over Zijn gemeente verheugen met gejuich! Leeft Jezus? Dan zal iedere belofte worden vervuld, dan zullen al de zegeningen van het eeuwige verbond vrij geschonken worden en dan zal ik ook leven; ik, die een arme onwaardige zondaar ben, maar die betrouw op Zijn werk van de verzoening.
Moge de Heilige Geest u brengen tot een volkomen geloof – zowel van het hart als van het verstand – aan deze heerlijke waarheid. Het is de sluitsteen van de tempel. Hoe meer u erop steunt, hoe sterker hij zal blijken. Hoe meer u erop rust, hoe vaster uw hoop zal worden. Neem dit slechts aan met een eenvoudig geloof. 
Jezus leeft, leeft voor u. Hier is alles wat u in dit tranendal nodig hebt. Al uw tijdelijke zegeningen zijn u hier verzekerd. Al uw geestelijke zegeningen zijn hier voor u weggelegd. Dat Groot-Privilege en de zegeningen erin vervat, zijn van zo’n aard dat, hoe u ook komt, wanneer u ook komt en wat u ook vraagt, het u gegeven zal worden door de Vader, omdat Jezus aan Zijn rechterhand is.
Wel kunnen wij de onverschrokken uitdaging van de apostel overnemen: Wie is het die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt (Rom. 8: 34). Uw verlossing is volkomen, uw hemel is gewis en alle overwinning, zaligheid en heerlijkheid zijn opgesloten in dit ene grote feit. 
Wij kunnen dan ook met de apostel uitroepen: Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden 
(1 Petr. 1:3).
 
Octavius Winslow
 

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27