Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad zal maandag 12 september vergaderen. De vergaderingen kunnen tussen 20.30 en 21.00 uur bezocht worden.

Vergadering met de mansleden voor het verkiezen van een diaken 26 september
Op 26 september zal een vergadering met de mansleden plaatsvinden met het oog op de verkiezing van een diaken. Het is eigenlijk onnodig te zeggen hoe belangrijk die vergadering is. In praktische zin krijgt u daar de gelegenheid om uw stem uit te brengen op een van de door de kerkenraad te stellen kandidaten. Veel belangrijker is het dringende verzoek van de kerkenraad om de Heere te vragen om Zijn leiding in de verkiezing van ambtsdragers. Wilt u dat doen? Wilt u vragen of de Heere voor u een plaats heeft om te dienen als ambtsdrager? Het is een “treffelijk werk om het ambt van opziener te begeren” (1 Tim 3:1). Het dienen in de ambten werd vroeger nog wel eens “een verwaardiging” genoemd. Dat oude woord heeft precies de kern van het dienen in zich: een door zijn onreinheid voor de Heere onwaardige wordt genodigd om in de kracht van de Koning het waardig te zijn om in het Koninkrijk te dienen. Dat aspect, waardigheid te vinden in de Heere Jezus als de grote Ambtsdrager, geeft de diepe dimensie aan het ambtsdrager zijn. De kerkenraad wenst allen – mannen en vrouwen – veel worstelingen toe met betrekking tot de vervulling van de ambten.

Bijeenkomst met ouders van catechisanten 19 september
In de afgelopen periode heeft de kerkenraad zich bezonnen op de vraag hoe we de band met de jongeren van de gemeente kunnen leggen, houden en versterken. Hoe onderkennen we het als jongeren wegglijden en potentieel afhaken, wat doen we daar aan en daar mee, hoe krijgen en houden we een vertrouwensband met onze jongeren? U kent de vragen wel. Die vragen leven niet alleen bij de kerkenraad, maar die leven zeker ook bij de ouders van onze jongeren. Over deze problematiek is bij de Jeugdbond in juni 2015 een beknopte studie verschenen met de titel: Adieu, verbinding verbroken? 

Over dit onderwerp wil de kerkenraad op 19 september met alle ouders van de catechisanten van gedachten wisselen. Dr. W. Fieret, voorheen lector aan het Hoornbeeck College van het lectoraat ‘Werken aan de opdracht' is bereid die avond te leiden. Door zijn lectoraat, dat hij heeft afgesloten met de eindpublicatie 'Vorming onder spanning; refo-jongeren in de moderne cultuur' is dr. Fieret bij uitstek deskundig op dit gebied. De kerkenraad rekent op de komst van alle ouders. 
De bedoeling is dat er tussen de aanwezigen een gedachtenwisseling ontstaat. Inbreng van uw kant met vragen-opmerkingen-zorgen-suggesties is daarom zeer gewenst. Het is een onderwerp dat geen vrijblijvende benadering kan verdragen. Door de avond nu al aan te kondigen, kunt u er in uw agenda rekening mee houden. Er zijn weinig zaken belangrijker dan de toerusting van onze jongeren. Toerusting vraagt om kennis. Kennis vraagt om een investering van tijd en moeite. Op uw komst wordt gerekend. Uiteraard zijn naast de ouders belangstellenden welkom. De avond begint om 20.00 uur. 

Belijdeniscatechisatie
De kerkenraad nodigt jongelui die overwegen het komend seizoen de belijdeniscatechisatie te volgen uit om na de kerkdienst van 6 september 2016 zich voor die catechisatie op te geven. Je kunt je dan aanmelden voor een gesprek met (een deel van) de kerkenraad.

Verkoping
Noteer deze datum vast in uw/jouw agenda!
Op D.V. vrijdag 7 oktober is er een verkoping in onze kerk. We beginnen om 15.00 uur, zodat onze kinderen gelijk uit school naar binnen kunnen lopen.
Ook voor een heerlijke maaltijd wordt weer gezorgd. 

Moet u/jij werken? Er is vast een gelegenheid om aan te schuiven!
We sluiten om 20.00 uur af.
Na de zomervakantie hopen we u uitgebreider te informeren. 

GEMEENTEDAG D.V. ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2016
In de vorige kerkbode werd de gemeentedag op 10 september D.V. aanstaande al kort onder de aandacht gebracht.

Nu de zomerweken zijn aangebroken vindt u een uitvoeriger bericht in dit juli/augustusnummer van de kerkbode.
De GEMEENTEMIDDAG begint om 13.30 uur. We zullen bij het kerkgebouw van onze gemeente verzamelen. Voor zover mogelijk wordt u/word jij op de fiets verwacht. Voor degenen voor wie dit niet mogelijk is, wordt iets anders geregeld. Hoe de middag verder zal verlopen en waar we zullen eten, zal op de dag zelf bekend gemaakt worden.
Mochten er vragen zijn over het middagprogramma, dan kunt u/kun jij Maarten en Coby Overduin die deze middag organiseren, bellen op 06-46788704. Maarten en Coby (en de kerkenraad met hen) spreken de wens uit dat iedereen komt, zodat er een echte gemeentemiddag van kan worden gemaakt.

De GEMEENTE-AVOND van 19.30 tot 21.15 uur (uitloop naar 21.30 uur) over “Het ambt/de plicht aller gelovigen” wordt verzorgd door ds. W.A. Zondag.
Het ambt aller gelovigen komt voor in artikel 28 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Dit “ambt” heet ook wel het “algemene priesterschap der gelovigen”. Het is niet voorbehouden aan mannen, maar het is ook voor vrouwen, die vaak bijzondere gaven hebben. Iedere christen is geroepen tot dit ambt. Dus niet alleen predikers, ouderlingen en diakenen maar in zekere zin hoort iedereen “ambtsdrager” te zijn: mannen en vrouwen, oud en jong, geschoold en ongeschoold. Paulus schrijft dat de gemeente het lichaam van Christus is en hoort te zijn. In dat lichaam hebben niet sommige, maar al de leden een functie: het gaan naar Gods huis, het innemen van een plek in Gods huisgezin, bidden, lezen van de Bijbel, een dagelijks leven leiden vanuit Gods roeping zoals die tot ons komt in de Bijbel (het oefenen van geestelijke gemeenschap met andere gelovigen, het letten op de handel en wandel van medekerkleden en het belijden van Gods Naam in de wereld). Als het ambt aller gelovigen goed functioneert en als we schouder aan schouder zouden dienen in de kerk, zouden we er in de kerk honderden evangelisten bij hebben. 
Het Koninkrijk van God heeft niet alleen een almachtige en hemelse Koning, maar het heeft ook bijzondere onderdanen. Want elke onderdaan van dit Koninkrijk, of hij nu jong is of oud, of man of vrouw, bekleedt het ere-ambt aller gelovigen, tot opbouw van het lichaam van Christus. Ambteloze burgers komen in dit Rijk niet voor. Petrus brengt het voorrecht van dit ambt aller gelovigen treffend tot uitdrukking als hij schrijft aan de verstrooide vreemdelingen in Klein-Azie: “Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgene Die u uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn  wonderbaar licht” 
(1 Petr. 2 : 9). En ook de Heidelberger Catechismus leert ons dat de gelovigen gaan lijken op Christus. “Waarom wordt gij een christen genaamd?”, zo wordt in vraag 32 van de Heidelberger gevraagd. En dan is het antwoord: “Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en dus Zijn zalving deelachtig ben, opdat ik Zijn Naam belijde (profetisch ambt), mijzelf tot een levend dankoffer Hem offere (priesterlijk ambt) en met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijde en hiernamaals in eeuwigheid met Hem over alle schepselen regere (koninklijk ambt)”.
Christenen hoeven het ambt aller gelovigen niet in eigen kracht te vervullen, maar ze mogen het in het geloof en in biddend opzien in alles van de Heere alleen verwachten. Uiteraard is er een fundamenteel verschil tussen het ambt aller gelovigen en het ambt van Christus. Het ambt van Christus heeft ook verlossende waarde en het ambt aller gelovigen heeft dat juist niet. Christenen kunnen hun naasten niet verlossen of tot bekering brengen, al wil de Heere hen wel gebruiken – in het teken van de levensheiliging en de dankzegging - als brengers van Goede Tijding en als wegwijzers.

Wie door genade iets mag kennen van dienen en jezelf verloochenen in het ambt aller gelovigen, bekleedt een ambt dat hoger is dan dat van president of koning. Het is een ambt dat nog nooit aan iemand is ontnomen.
Graag tot 10 september D.V. en voor dit moment goede zomermaanden.

AGENDA

4 sept. 9.30 en 16.00 dienst
6 sept. 19.30 dienst
10 sept. opening ver.
11 sept. 9.30 en 19.00 dienst
12 sept. kerkenraadsverg.
13 sept. vrouwenver.
18 sept. 9.30 en 19.00 dienst
18 sept. +16 ver.
19 sept. cat. avond
20 sept. 19.30 dienst
25 sept. 9.30 en 19.00 dienst
27 sept. vrouwenver.
30 sept. 19.30 dienst
2 okt. 9.30 en 18.30 dienst